REGULAMIN

Regulamin sklepu

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://prenumerata.bauer.pl administrowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwaną dalej   „Wydawnictwem”).

 

2. W ramach swojej działalności Wydawnictwo prowadzi sprzedaż:

 

 

a)      czasopism w formie prenumeraty na okresy prenumeraty ustalone dla poszczególnych czasopism,

b)      pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism.

 

3. Z działem prenumeraty Wydawnictwa można kontaktować się pod numerem telefonu:67 210 86 05, 67 354 16 05, 22 5170531 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:prenumerata@bauer.pl.

 

4. Zamówienia prenumeraty czasopisma można dokonać od najbliższego wydawanego numeru lub każdego kolejnego numeru.

 

5. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba niepełnoletnia za zgodą jej opiekuna prawnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przy czym postanowienia punktów 13, 14 i 17 b) niniejszego regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

6. Zamówienia można składać :

a)   za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa znajdującego się pod adresem: http://prenumerata.bauer.pl, wypełniając formularz zamówienia; w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący powinien uprzednio zarejestrować się podając swoje dane określone w formularzu zamówienia;

b)   telefonicznie pod numerem telefonu (67) 354 16 05, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 18.00;

c)   e-mailem: prenumerata@bauer.pl;

d)   listownie wysyłając zamówienie na adres: Wydawnictwo Bauer Dział Prenumeraty, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

UWAGA: Przy zamówieniu opcji prenumeraty studenckiej należy przesłać kserokopię aktualnej legitymacji studenckiej – faxem (22) 5170530 lub emailem (skan) pod adres: prenumerata@bauer.pl.

 

7. Dostawa czasopism zamawianych w formie prenumeraty i pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism w kraju i zagranicę realizowana jest  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego:

a)    zamówione czasopisma w prenumeracie krajowej oraz pojedyncze, archiwalne numery czasopism - doręczane są listem ekonomicznym, koszt dostawy pokrywa Wydawnictwo,

b)    prezenty zaproponowane w ofercie prenumeraty i wybrane przez Kupującego, wysyłane na adres krajowy lub zagraniczny, egzemplarze podlegające reklamacji oraz egzemplarze niewadliwe wysłane w wyniku uwzględnienia reklamacji - doręczane są listem poleconym, koszt dostawy ponosi Wydawnictwo,

c)     czasopisma w prenumeracie zagranicznej i pojedyncze, archiwalne numery czasopism, wysyłane na adres zagraniczny – wysyłane są na koszt Kupującego. Koszt dostawy zaprenumerowanych czasopism oraz pojedynczych archiwalnych numerów czasopisma  ustalany jest na podstawie tabeli opłat Poczty Polskiej dla przesyłki zagranicznej dostępnej na stronie http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/przesylki-zagraniczne/.

Termin dostawy czasopism zamawianych w formie prenumeraty i pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism w kraju i zagranicę realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej – wynika z Regulaminu Poczty Polskiej dostępnego  na stronie: http://www.poczta-polska.pl/akty-prawne/

 

8. Zapłaty za zamówioną prenumeratę lub zamówione pojedyncze egzemplarze, archiwalne egzemplarze czasopism  można dokonać:

a)    przez portal Płatności 24.pl - przelewem lub kartą kredytową na zasadach dostępnych pod adresem www.przelewy24.pl/regulamin.htm,  określonych przez administratora systemu spółkę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 

Prowizją w wysokości 2% ceny prenumeraty opłaconej przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl obciążany jest Kupujący.

b)    przelewem, na rachunek bankowy Wydawnictwa o numerze: 64 1240 6960 3040 0000 0000 0000

 

9. Termin zapłaty

a)    za zamówioną prenumeratę – po złożeniu zamówienia lub po  otrzymaniu faktury proforma wraz z pierwszym egzemplarzem czasopisma przesłanego pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu – w terminie 10 dni od daty  otrzymania faktury proforma.  Warunkiem kontynuacji  realizacji zamówionej prenumeraty jest dokonanie  wpłaty należności w powyżej wskazanym terminie,

b)    za zamówione pojedyncze, archiwalne  egzemplarze czasopism – po złożeniu zamówienia; warunkiem wysłania zamówionych egzemplarzy jest wpływ pieniędzy na rachunek bankowy Wydawnictwa.

 

10. Waluta płatności - ceny czasopism w formie prenumeraty oraz pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty dostawy określone są w pkt. 7 powyżej.

Faktury VAT dla firm Wydawnictwo wysyła na wyraźne życzenie Kupującego, listem poleconym, po zarejestrowaniu wpłaty.

 

11. Wysyłka – zamówione  czasopisma Wydawnictwo wysyła w następujących terminach:

a)   czasopisma w formie prenumeraty – nie później niż na 2 dni robocze  przed rozpoczęciem sprzedaży danego numeru czasopisma w sklepach/kioskach,

b)   pojedyncze , archiwalne egzemplarze czasopism – w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty.

 

12.  Prezenty - dla prenumeratorów czasopism.

Wysyłka prezentów nastąpi listem poleconym, w terminie do 2 miesięcy po otrzymaniu  zapłaty za zamówioną prenumeratę. Szczegóły dotyczące warunków otrzymania prezentu zamieszczane są wraz z ofertą prenumeraty danego czasopisma.

Prezenty wybrane przez Kupującego przy zamówieniu prenumeraty czasopisma nie podlegają zamianie, ani wymianie na gotówkę.

UWAGA: prenumeratorzy zamieszkali poza obszarem Unii Europejskiej, którzy zamówią prenumeratę z prezentem muszą liczyć się z koniecznością poniesienia  opłaty celnej właściwej dla kraju zamieszkania odbiorcy.

 

13. Reklamacje.

a)    Pytania i reklamacje dotyczące zamówionej prenumeraty czasopism i pojedynczych archiwalnych numerów czasopism oraz jakości/sposobu  realizacji zamówienia można zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu (22) 517 05 31, w godzinach 9.00-16.00 lub przesyłając e-maila pod adres prenumerata@bauer.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: tytuł reklamowanego czasopisma oraz dane adresowe osoby/podmiotu składającego reklamację i jej przyczyny.

b)    Pytania i reklamacje dotyczące płyt dołączonych do czasopism należy zgłaszać:

                      i.        PC Format:  tel. (22) 5170979 lub wysyłając wiadomość na adres, e-mail: reklamacje@pcformat.pl,

                     ii.        CD Action: tel. (71) 3412003 wew.203, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail:reklamacja@cdation.pl,

                    iii.        W przypadku pozostałych czasopism: tel. (22)5170531 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail:prenumerata@bauer.pl

c)     W przypadku uszkodzenia czasopisma w trakcie dostawy lub niedostarczenia egzemplarza czasopisma, Wydawnictwo wyśle zamówiony egzemplarz czasopisma ponownie, listem poleconym. W takim przypadku, koszt dostawy ponosi Wydawnictwo.

d)    W przypadku zagubienia lub zniszczenia w trakcie dostawy płyt dołączanych do czasopism –Wydawnictwo ponownie wyśle płyty, które stanowiły załącznik do zamówionego czasopisma, listem poleconym. W takim przypadku, koszt dostawy ponosi Wydawnictwo.

e)    Prezenty wybrane przez Kupującego przy zamówieniu prenumeraty czasopisma nie podlegają zamianie. Reklamacje prezentów będą przyjmowane  tylko w przypadku uszkodzenia  prezentu,  powstałego w trakcie dostawy lub z powodu wady fizycznej prezentu. Uszkodzony w transporcie lub dotknięty wadą fizyczną prezent należy odesłać do Wydawnictwa na koszt Wydawnictwa wskazując jednocześnie przyczynę jego zwrotu. Wydawnictwo dołoży starań, aby wysłać prezent pozbawiony wad lub – w przypadku braku takiej możliwości – zaproponuje inny produkt o podobnej wartości, który wyśle na własny koszt do Kupującego, który dokonał reklamacji.

Wszelkie reklamacje zgłoszone telefonicznie i za pośrednictwem wiadomości e-mail będą rozpatrywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

 

14. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1. W celu ich sprawdzenia lub poprawienia należy skontaktować się z Wydawnictwem Bauer Sp. z o.o. Sp. k. wysyłając e-mail pod adres: prenumerata@bauer.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 517-05-31. Administrator danych osobowych powierzył ich przetwarzanie podmiotom z nim współpracującym odpowiedzialnym za realizację zamówienia.

Dane są przetwarzane w celu realizacji prenumeraty oraz w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych, także w przyszłości:

a)  produktów własnych Wydawnictwa

b) produktów, ofert specjalnych, akcji, kuponów, zaproszeń, itp., innych, starannie wybranych podmiotów współpracujących z Wydawnictwem

 

15.  Odstąpienie od umowy prenumeraty. Odstąpienie od umowy zamówienia pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism.

a)   Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prenumeraty czasopisma.  Prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i ponoszenia kosztów, wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Kupującemu pierwszego numeru czasopisma.

 

Kupujący, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1 (telefon: (22) 5170531, faks:(22) 5170530, adres e-mail: prenumerata@bauer.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne pisemne oświadczenie wysłane  pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest po poniższym linkiem

Formularz odstąpienia od umowy

 

b)   Termin do odstąpienia od umowy będzie zachowany, gdy Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od doręczenia mu pierwszego numeru czasopisma. W przypadku wysłania pisma pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

 

Jeśli Kupujący wysłał informację o odstąpieniu od umowy po upływie powyższego terminu, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za czasopisma otrzymane do chwili, w której poinformował Wydawnictwo o odstąpieniu od umowy prenumeraty.

 

c)   Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli przedmiotem umowy jest zamówienie pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism.

 

16. Wydawnictwo informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

a)    przepisy Kodeksu cywilnego,

b)    przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

18.   Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.