Prenumerata

Tagi

Buy&Smile

Koszyk  

jest pusty

Regulamin sklepu

 

1. Wydawnictwo Bauer Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373626, (dalej Wydawnictwo) umożliwia sprzedaż:

a. czasopism w formie prenumeraty na okresy prenumeraty ustalone dla poszczególnych czasopism

b. pojedynczych, archiwalnych numerów czasopism

c. wydań kolekcjonerskich (całych kolekcji lub pojedynczych tomów),

których jest wydawcą.

 

2. Zakupu można dokonać:

a. od dowolnego numeru czasopisma,  

b. dowolnego tomu wydania kolekcjonerskiego.

 

3. Zamówienia można składać:

a. telefonicznie pod numerem telefonu (67) 354 16 05, od poniedziałku do piątku, w

godzinach 8.00-18.00,

b. faxem -  numer faxu (22) 517 05 30,

c. e-mailem: prenumerata@bauer.pl,

d. listownie wysyłając zamówienie na adres: Wydawnictwo Bauer Polska Dział Prenumeraty,

ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa oraz

e. za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa

 

UWAGA: Przy zamówieniu prenumeraty studenckiej prosimy o przesyłanie  kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej – faxem (22) 5170530 lub emailem (skan) pod adres: prenumerata@bauer.pl.

 

 

4. Płatności za zamówione  produkty można dokonać:

a. kartą kredytową

b. przelewem na konto Wydawnictwa

c. przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl .

Prowizją w wysokości 2% z tytułu płatności realizowanej za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl  obciążany jest kupujący.

 

 

5. Dostawa w kraju i zagranicę czasopism i innych wydań (kolekcji), realizowana jest  za pośrednictwem Poczty Polskiej:

a. listem ekonomicznym - w przypadku prenumeraty czasopism,

b. przesyłką  poleconą – w przypadku każdego innego zamówionego produktu.  

Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na sposób dostarczania

 

6. Koszt dostawy:

a. zaprenumerowanych czasopism  w Polsce pokrywa Wydawnictwo,

b.  prenumeraty zagranicznej oraz wydań  kolekcjonerskich w kraju i zagranicę - pokrywa  zamawiający.

Ceny przesyłek krajowych i zagranicznych ustalane są na podstawie tabeli opłat Poczty

Polskiej.

 

7. Wysyłka – zamówione produkty wysyłamy  w następujących terminach:

a. zaprenumerowane czasopisma – nie później niż na 2 dni robocznych przed rozpoczęciem sprzedaży  danego numeru w sklepach/kioskach,

b. pozostałe wydawnictwa – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wpłaty.

Termin pierwszej wysyłki uzależniony jest od daty  złożenia zamówienia i dokonania zapłaty.

 

 

8. Zapłaty za zamówioną prenumeratę można dokonać:

a. poprzez portal Płatności 24.pl lub

b. przelewem - po otrzymaniu faktury Proforma przesłanej na adres wskazany w zamówieniu   wraz z pierwszym egzemplarzem czasopisma – w takim przypadku realizacja dalszych wysyłek jest uzależniona od daty wpłaty należności.

 

 

 

9. Waluta płatności - ceny prenumeraty i pozostałych produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Faktury VAT dla firm wysyłamy na wyraźne życzenie Zamawiającego, listem poleconym, po zarejestrowaniu wpłaty.

 

10. Prezenty - dla prenumeratorów czasopism. Wysyłka prezentów nastąpi listem poleconym, w terminie do 2 miesięcy po otrzymaniu  zapłaty za zamówioną prenumeratę,. Szczegóły dotyczące warunków otrzymania prezentu zamieszczone będą wraz z ofertą prenumeraty danego czasopisma.

 

11. Reklamacje.

a.  Pytania i reklamacje dotyczące zamówionej prenumeraty czasopism i innych zamówionych produktów  oraz jakości/sposobu  realizacji zamówienia można zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu (22) 517 05 31, w godzinach 9.00-16.00 lub przesyłając e-maila pod adres prenumerata@bauer.pl.

b.  Pytania i reklamacje dotyczące płyt dołączonych do czasopism należy zgłaszać;

PC Format:  tel. (22) 5170979, e-mail: reklamacje@pcformat.pl

CD Action: tel. (71) 3412003 wew.203, e-mail:reklamacja@cdation.pl

 

12. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1. Dane są przetwarzane w celu realizacji prenumeraty. W celu ich poprawy należy skontaktować się z Wydawnictwem Bauer Polska pod adresem prenumerata@bauer.pl lub pod numerem telefonu (22) 517-05-30. Administrator danych osobowych powierzył ich przetwarzanie firmą współpracującym odpowiedzialnym za realizacje zamówienia.

 

13. Rezygnacja z zamówienia i zwrot produktu.

a. Rezygnacja z zamówienia - Zamawiający może zrezygnować z zamówienia (odstąpić od umowy),  bez podania przyczyny, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Wydawnictwo lub w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki - Ustawa z dnia 02 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. 2000, Nr 22 poz. 271), pod warunkiem zwrotu otrzymanego produktu

Forma rezygnacji – pisemne oświadczenie zamawiającego (e-mail, fax, list) przesłane na adres w terminie 10 dni od daty odebrania produktu. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania e-maila, faxu lub nadania listu.

Zwrot należności – w terminie 14 dni, licząc od dnia odebrania przez Wydawnictwo zwróconej przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

 

b. Powyższe prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z zamówienia), w terminie 10 dni od dnia odebrania przesyłki, bez podania przyczyny, nie przysługuje jednak, w przypadku:

- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów lub gier komputerowych - po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

- dostarczania prasy.

 

Powyższe warunki prenumeraty stanowią regulamin, który osoba zamawiająca akceptuje w momencie złożenia zamówienia.

formularz_odstapienia_od_umowy


Strona głównaStrona główna